Privacy Policy NL

BEPOLUX VZW Privacy policy – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

1. De vereniging BEPOLUX VZW (hierna “De Vereniging”) hecht belang aan uw privacy. De Vereniging neemt als verwerker van persoonsgegevens alle noodzakelijke administratieve en technische (veiligheids-)maatregelen om de wettelijke vereisten na te leven om uw privacy te garanderen overeenkomstig de vigerende lokale wetgeving (bv. de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens), en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 in het bijzonder. Voor elke vraag hieromtrent kan u zich richten tot de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen De Vereniging (info@bepolux.be)

2. De Vereniging verzamelt enkel die gegevens die relevant zijn. Het betreft hier in de praktijk meestal de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer. Indien ook andere persoonsgegevens worden verwerkt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het verwerkingsregister en aan de betrokkenen gemeld (bv. personeelsgegevens).

3. De doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens worden te allen tijde individueel vermeld bij de acties, maar zijn in globaliteit samen te vatten als volgt:
- communiceren met leden, klanten en leveranciers in het kader van afgesloten overeenkomsten waaronder het lidmaatschap (wettelijke basis is contract)
- voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv. boekhoudkundige of fiscale verplichtingen, personeelsadministratie) (wettelijke basis is wettelijke verplichting)
- communiceren naar prospects/niet-leden en actoren/stakeholders gebruik makende van data verkregen via ondubbelzinnige toestemming of op basis van gerechtvaardigde belangen (bv. via een newsletter).

4. De verwerking van uw gegevens omvatten het opslaan op zowel fysieke als digitale dragers, het gebruiken ervan bij post- of elektronische mailings en het intern analyseren ervan (opmaak lijsten, interne analyse). De Vereniging verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is. De gegevens worden niet langer bewaard dan gerechtvaardigd (bv. tot einde van overeenkomst).
Indien De Vereniging zelf als verwerker optreedt van gegevens van derden wordt hiervoor een passende verwerkersovereenkomst afgesloten.

5. U geniet de volgende rechten: het recht op informatie over onze aanpak, het recht van inzage in uw persoonsgegevens, het recht op verbetering, beperking, verwijdering en overdracht alsook het recht om niet aan geautomatiseerde individuele analyse onderworpen te worden. U kan ook bezwaar maken tegen het gebruik ervan of indien u toestemming hebt gegeven, deze terug intrekken.
U kan hierover uw verzoek sturen naar de in 7.1 vermelde verantwoordelijke, waarna we binnen de week zullen reageren. Het staat u ook vrij om te allen tijde direct klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit:, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel.:  +32 (0)2 274 48 00, E-mail: commission@privacycommission.be

6. Wijzigingen aan de De Vereniging Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de betrokkenen meegedeeld worden via individuele communicatie of via de website. De meest recente versie – die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de De Vereniging.be-website – is steeds terug te vinden op http://www.bepolux.be.

(1/4/2018)

 

Our privileged partner

BEPOLUX
Noordkustlaan 12-14
B - 1702 Dilbeek
info@bepolux.org